atrest.GIF (38113 bytes)

"At Rest"
19" x 36"
Black & White Photo
Kathleen M. Podolsky

BACK