Katherine Klein    

The Walk: Throwing the Boomerang

                                                                                                                       

oil, 48"x36"

return to the walk entrance

Katherine Klein
kklein@art.net
[Art on the Net]